דלג לתוכן

האתר סגור לרכישות עד להודעה חדשה

  תנאי שימוש

  ברוכים הבאים לאתר buyz.co.il   ("האתר"), המותג המחודש של המותג המוכר BuyAmerica, המשמש כחנות מסחר אלקטרוני למכירת מוצרים אשר אנו מייבאים ממדינות שונות בתצורה של יבוא אישי ומסחרי. באתר תוכל לרכוש מוצרים ממותגים שונים כגון פרטי אופנה, הנעלה, ציוד אלקטרוני, משחקי קופסא, כלי בית ועוד, וכן לבצע הזמנת מוצרים מאתר amazon.comאשר ישלחו ישירות לביתך, תוך הצגת מחיר מוצר סופי בש"ח (שקל חדש) לרבות עלויות המשלוח והמיסים.

  האתר מופעל על-ידי ובבעלות חברת (USHOPS) CHECKBOX LLC, שהינה חברה המאוגדת תחת חוקי מדינת דלאוור, ארה"ב, שמקום מושבה  הוא 473, Mundet Place, Hillside, NJ, USA, 07205 (להלן : "החברה").

  1. מבוא
   1. השימוש באתר הינו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש").
   2. אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה. תנאים אלה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ובין החברה לרבות כל מי מטעמה. גלישה באתר וכל ביצוע פעולה בו, מהוות את הסכמתך לתנאי השימוש. אם אינך מסכים לאיזה מתנאי שימוש אלה, אינך רשאי לעשות שימוש באתר.
   3. לצרכי תנאי שימוש אלו, "משתמש" הינוכל אדם או תאגיד, העושה שימוש כלשהו באתר, לרבות גלישה וביצוע פעולות באמצעות האתר, והכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: (א) הוא כשיר לפי דין לבצע פעולות משפטיות מחייבות;  (ב) הוא תושב מדינת ישראל אשר ברשותו תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל או בעל אישור שהייה חוקי בישראל; (ג) הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, אשר הונפק בישראל על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי או לחילופין הינו בעל חשבון בנק במוסד בנקאי מוכר בישראל; (ד) הוא בעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט; ו- (ה) הוא בעל כתובת מגורים בישראל.
   4. במידה והמשתמש הינו מתחת לגיל 18, השימוש באתר מותנה בקבלת אישור הורה ו/או האפוטרופוס של אותו משתמש (כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962) לתנאי השימוש, לרבות למדיניות הפרטיות של האתר. הזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כהסכמתם לביצוע הרכישה על ידי המשתמש הקטין.
   5. החברה תהיה רשאית לשנות, לבטל, להשהות, למחוק ולעדכן כל חלק של תנאי שימוש אלה ואת כללי מדיניות הפרטיות מעת לעת ללא קבלת הסכמת המשתמש באתר ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. תנאי השימוש העדכניים באתר החברה יחייבו את המשתמש מרגע פרסומם באתר. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, החברה תהא רשאית להפסיק, לבטל, להסיר יישום, שירות, מוצר או תוכן ספציפי באתר ולשנות את אופי הפעילות באתר כולו או חלקו, באופן זמני או קבוע, בכל עת, ללא מתן התראה מראש, ולמשתמש לא תהא כל טענה או דרישה כנגד החברה או מי מטעמה בגין כך.
   6. מדיניות הפרטיות של האתר, המופיעה באתר www.buyz.co.il הינה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה ("מדיניות פרטיות").
   7. הגלישה או השימוש באתר, בשירותים, במידע, ובתכנים הקיימים בו הנם אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר. חל איסור על ביצוע פעולה כלשהי אשר יש בה כדי להוות הפרה של הוראות תנאי שימוש אלו (למעט, אם ניתנה הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, של החברה ובלבד שהשימוש נעשה בהתאם לאותה הרשאה), הוראות הדין או שיש בה כדי לגרוע באיזו מזכויותיה של החברה או של צד ג' אחר כלשהו או העלולה להזיק לאתר.
   8. השימוש בתנאי שימוש אלה או באתר בלשון זכר נעשה לצורכי נוחות בלבד ותקף גם לגבי נקבה ולהיפך. כל האמור בתנאי שימוש אלה או באתר בלשון יחיד, תקף אף ברבים ולהיפך. מקום שמדובר באדם, תקף אף כלפי תאגיד.
   9. כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא יהיה להן משקל מכריע בפרשנות תנאי שימוש אלה.
  2. הגבלת שימוש באתר
   1. החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה למנוע ממשתמש לעשות כל שימוש באתר, באמצעות חסימתו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
    1. 2.1.1.המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
    2. 2.1.2.המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש ו/או מכללי מדיניות הפרטיות של החברה;
    3. המשתמש מסר בעת ההרשמה לאתר או במסגרת רכישת השירותים או המוצרים המוצעים באתר או כל התקשרות אחרת מול החברה או מי מטעמה, פרטים שגויים, במתכוון או בזדון;
    4. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או במי מטעמה או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות אך לא רק, על-ידי ביצוע הזמנות או רכישות מוצרים או שירותים במרמה או ללא הרשאה;
    5. המשתמש נמנע בעבר, שלא כדין, לשלם עבור מוצרים שרכש באתר בכל דרך שהיא, לרבות אך לא רק, במקרה בו כרטיס האשראי ברשות המשתמש חסום או הוגבל לשימוש.
  3. כניסת אורח, פתיחת חשבון/רישום לאתר, שימוש באתר ואופן ביצוע רכישה
   1. בטרם ביצוע רכישה באתר, המשתמש יידרש לבחור האם להיכנס דרך "כניסת אורח" (Guest Checkout) ולבצע משם את הליך הרכישה, או  האם ליצור חשבון באתר. בעת הליך הרכישה, הן דרך כניסת האורח והן דרך יצירת החשבון, המשתמש ימסור מידע אישי כגון שם מלא, מין, מספר תעודת זהות, כתובת מייל, כתובת מלאה בישראל וכן לציין את סוג הכתובת (בית פרטי, מקום עבודה וכיוצ"ב), טלפון נייד, לבחור סיסמא ופרטים אישיים נוספים שייתכן וישתנו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה (להלן: "מידע אישי"). אנו ממליצים כי תימנע ממסירת סיסמתך לאתר לצדדים שלישיים ותשנה אותה מפעם לפעם. המידע האישי שתמסור באתר יישמר במאגר המידע של החברה, והכל בהתאם למדיניות הפרטיות באתר
   2. בנוסף וכחלק מהליך הרכישה, תידרש למסור פרטי הזמנה, לרבות פרטי המזמין, כתובת למשלוח ואמצעי תשלום, וכן פרטים נוספים על אלה שכבר מסרת במסגרת רישומך לאתר, וזאת כדי לאפשר לעדכן את סטטוס ההזמנות שלך, לשמור היסטוריה של רכישות שביצעת וכן לאפשר לחברה ליצור קשר איתך, לרבות משלוח ריכוז מבצעים שבועיים. מילוי הפרטים הנדרשים, הן בעת יצירת החשבון באתר והן כחלק מהליך ההזמנה, הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה באתר. לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע, והדבר ייעשה מרצונך החופשי בלבד. השימוש שהחברה תעשה במידע האישי יהיה בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות.
   3. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים (לרבות, בין היתר, המידע האישי) באופן מלא, נכון ומדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על המשתמש בלבד. החברה לא תהא אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תישא בכל הוצאה הקשורה לכך.
   4. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הזנת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
   5. הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה על-ידי חברת האשראי דרכה התחייב המשתמש לבצע את הרכישה או באמצעות אישור העברה בנקאית לחשבון האתר. החברה לא מתחייבת לכבד את כל כרטיסי האשראי הקיימים. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, או לחילופין, לא בוצעה העברת הכספים מחשבון הבנק של המשתמש, יקבל המשתמש הודעה מתאימה ואמצעי התשלום בו בחר לא יחויב בגין העסקה.
   6. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שהזמנה של משתמש לא תתקבל במערכת בשל בעיה טכנית או כל תקלה שאינה בשליטת החברה.
  4. הפסקת הפעילות באתר, שינויים או ביטול מטעם החברה
   1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר, כמפורט בהוראות תנאי שימוש אלה, וכן לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
    1. אם אירעה תקלה טכנית או תקלה כלשהי;
    2. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או שלדעת החברה נעשתה פעולה בניגוד להוראות תנאי שימוש אלה;
    3. בכל מקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים באתר;
    4. בהתאם להוראות כל דין.
   2. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, תכניו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולווהכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות, שיבושים כלשהם וכיוצא באלה. מובהר כי לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
   3. החברה שומרת על זכותה לשנות מחירים, להפסיק מבצעים, הנחות ושימוש בקופונים (אם ישנם כאלו) בכל עת. בכל מקרה, אין כפל מבצעים והנחות על הרכישות באתר אלא אם צוין אחרת. כמו כן רשאית החברה לשנות בכל עת ולפי שיקול דעתה את היצע המוצרים והשירותים שמציע האתר, וכן להוסיף ו/או להוריד מוצרים והכול לפי ראות עיניה ושיקול דעתה הבלעדי.
  5. חובות המשתמש
   1. הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים כאמור, לרבות העברתו לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. החברה מתירה לך שימוש במידע, תמונות ותכנים המתפרסמים באתר לצורך פרסום החברה ושירותיה ובלבד כי שימוש כאמור אינו לצורך מסחרי ובכפוף לשימוש בתיוג המתאים לפלטפורמה האינטרנטית בעת הפרסום (סימון '@' או '#' בתוספת שם האתר buyz). החברה תראה בכל תיוג כאמור כהזמנה לשיתוף בתוכן הוויזואלי, והיתר לחברה לעשות שימוש בשיתוף כאמור לצרכיה, לרבות השיווקיים. משתמש שאינו מעוניין בהצגת תכניו באופן הנ״ל מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בבקשה להסרת תוכן ששותף כאמור.
   2. המשתמש מתחייב, כי למעט על פי הקבוע במפורש בתנאי השימוש, המשתמש יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת. המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר או להשתמש בו או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר.
   3. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר או המידע או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר או לחברה או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
   4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מסכים ומתחייב כי יימנע מהפעולות הבאות:
    1. שימוש באתר בצורה בלתי חוקית כלשהיא בכל צורה שיש בה בכדי להזיק, להכביד או לפגוע באתר;
    2. לאסוף ו/או לשמור כתובת דוא"ל של צדדים שלישיים ו/או פרטים אחרים מהאתר, בין אם באמצעים אלקטרוניים ובין אם באמצעים אחרים, לצורך דיוור לא מאושר או התקשרויות בלתי רצויות;
    3. להשתמש באמצעי חדירה אלקטרוניים או כל אמצעי אחר על מנת לגשת לאתר ולהוציא מידע באופן בלתי חוקי;
    4. להפר חוקים מקומיים, מדינתיים, לאומיים או בינלאומיים בקשר או כתוצאה משימושו באתר;
    5. להשתמש או לנסות להשתמש בחשבון של מישהו אחר ללא אישור מאת החברה;
    6. לנסות לעקוף מסנני תוכן שונים אשר מפעילה החברה;
    7. לנסות לגשת לשירות או אזור של האתר שאינך מורשה להיכנס אליו;
   5. המשתמש מסכים להגן ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה, נזק, עלויות, הוצאות, שכ"ט עו"ד, שנגרמו כתוצאה מהפרת התחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה, וכן כתוצאה מפרסום או שמירת תוכן כלשהו על ידי המשתמש, במסגרת שימושו באתר.
  6. היעדר אחריות מצד החברה
   1. נפלה טעות קולמוס ו/או טעות טכנית במחיר ו/או בכל פרט אחר באתר - לא יחייב הדבר את החברה או מי מטעמה.
   2. תמונות, הדמיות וכיו"ב המופיעים באתר, ככול ומופיעים, נועדו להמחשה בלבד ואין להסתמך עליהם. יובהר כי יתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים באתר.
   3. החברה או מי מטעמה לא יישאו בחבות או אחריות כלשהי לכל אחד מאלה:
    1. לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים או ישירים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר או אי יכולת להשתמש באתר או כל סיבה אחרת, תהיה עילתה אשר תהא;
    2. לכל תקלה, איחור, שיבוש בשימוש באתר או בשירות הכלולים בו או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק, במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו, תקנה או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים או בשירותים ציבוריים או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה או שיבוש כאמור;
    3. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת
   4. מבלי לגרוע מהאמור, החברה לא תישא באחריות העולה על ערך מוצר שנרכש.
   5. עצם הצגתם של המוצרים באתר האינטרנט אינה מהווה המלצה לרכישתם. האחריות לכל מוצר ומוצר היא על פי המצוין באתר האינטרנט לגבי אותו מוצר ספציפי, ותעודת האחריות למוצר, במידה וקיימת, תסופק עם המוצר עצמו. מובהר, כי החברה אינה מייצרת את המוצרים, על כל הכרוך והמשתמע מכך.
   6. ככול וסופקה למוצר כלשהו תעודת אחריות, האחריות תחול לפי אחריות היצרן ו/או היבואן והכול בהתאם לאמור בתעודת האחריות וכפוף לכך שהמזמין יפעל על פיה.
   7. האתר, השירותים והתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS) ולא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה בגין תכונות השימוש, באגים, תקלות ושגיאות או הפרעות בשימוש, הפרות אבטחה, וירוסים וכיוצ"ב.
   8. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות, שיבושים ברשת האינטרנט העולמית, בקווי בזק או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה לרשת האינטרנט.
   9. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על-ידי משתמשים באתר או על-ידי כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה של החברה.
   10. החברה לא תהא אחראית ואינה יכולה להיות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר, אם קיימים, והמובילים לאתרים אחרים. החברה אינה מתחייבת כי קישורים (links) כלשהם יובילו את מבצע הפעולה לאתרי אינטרנט פעילים. החברה אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה, ואין באפשרותה של החברה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל) שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה על אחריות המשתמש בלבד. לצד האמור, החברה מתחייבת כי המחיר הסופי שיוצג באמצעות יישום 'עגלת הקניות' בעת השימוש באתר Amazon הינו סופי ומדויק. המשתמש יודע, כי שימוש בקישורים הנ"ל יכול ויהא כפוף לתנאי שימוש נוספים ומדיניות פרטיות נוספת ושונה מאלה המצויים באתר, והחברה לא תהיה אחראית כלפי יישומם ו/או הפרתם וכי לא תהיה לך כל טענה כלפי החברה כלפי האמור בתנאים נוספים אלה.
   11. החברה עושה כל שבידיה לשלב מנגנוני הגנה מתקדמים בכדי לאבטח את המידע באתר, וזאת תוך שילוב אמצעים מקובלים וסבירים בהם נעשה שימוש באתרים דומים לאתר החברה. חדירה למערכות המחשב של האתר או של החברה מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל. עם זאת מובהר כי החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. המשתמש מתחייב כי לא ייבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי החברה ו/או לאתר, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל ו/או לנקוט כל פעולה נוספת שהיא כדי לשבש את תפקודו השוטף.
  7. מועדי אספקה, ביטול הזמנה ומחירים
   1. הזמנה שתבוצע על ידי משתמש תחשב לעסקה מאושרת ובת תוקף רק לאחר אישור של החברה וקבלת אישור בדואר אלקטרוני שישלח אל המשתמש. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהיה רשאית שלא לכבד את ההזמנה באחד מן המקרים הבאים:
    1. טעות בפרסום של מוצר ו/או מחירו באתר האינטרנט.
    2. במקרה שאזל המלאי. במקרה כזה תימסר הודעה למשתמש. מובהר כי החברה עושה כל שביכולתה כדי לוודא, שהמוצר זמין. עם זאת, עלול להיווצר מצב, ובו לאחר תום הליך אישור העסקה, יתברר כי המוצר חסר או כי השירות איננו זמין. במקרה כזה, תבוטל הזמנת המוצר או השירות וכספו של המזמין, ככל ששולם, יוחזר לו. בוטלה המכירה או סופק למשתמש מוצר או שירות חלופי כאמור, לא תהא לחברה אחריות לכל נזק שהוא שנגרם למשתמש או למי מטעמו, ולא תהא למשתמש כל עילה או טענה כלפי החברה בגין העסקה או ביטולה, ובכלל זה בגין רכישת מוצר או שירות במחיר גבוה יותר, בגין אובדן רווחים או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש או מי מטעמו.
    3. במקרה ולא ניתן ליצור קשר עם המשתמש.
    4. במקרה של כוח עליון.
    5. במקרים הקבועים בדין.
   2. ההזמנה תסופק למשתמש בהתאם למועדי האספקה שהתחייבה להם החברה והמופיעים באתר בזמן ביצוע ההזמנה, רק לאחר שהשלים באופן מלא את תהליך הרכישה וניתן לו אישור סופי מן החברה, ובתנאי שהעסקה אושרה על-ידי הגוף הרלוונטי, בהתאם לאופן ביצוע התשלום.
  8. שילוח
   1. ככלל, וככל שלא צוין אחרת במעמד ביצוע ההזמנה, זמן אספקת המוצר לכתובת אותה הזין המשתמש למשלוח משתנים ממוצר למוצר, ויהיו כמפורט בתיאור המוצר, טרם הרכישה. וזאת למעט מקרים חריגים, לרבות אך לא רק נסיבות של כוח עליון (לרבות, בין היתר, מלחמה, מבצע צבאי, פגעי טבע, מזג אויר קיצוני, מגיפה, שביתות או השבתות כלליות ונסיבות אחרות, בהם נגרמים עיכובים בשילוח בינלאומי), בהם זמן האספקה הינו ארוך יותר, אז יקבל המשתמש הודעת עדכון בסמוך למועד בו נודע לחברה על העיכוב הצפוי
   2. מוצרים גדולים במיוחד או מוצרים שאינם ניתנים לשילוח בהטסה ישולחו דרך הים. במקרה זה זמן האספקה משתנה ממוצר למוצר, ויהיה כמפורט בתיאור המוצר, טרם הרכישה. זמן האספקה יצוין במעמד ביצוע ההזמנה ובטרם השלמת הרכישה. תשומת ליבך כי ימי ראשון, שישי, שבת, ערבי חג וחג, בישראל, בארה"ב או אירופה ויום ביצוע ההזמנה עצמו אינם נחשבים ולא יספרו לצורך חישוב ימי האספקה, כימי עסקים.
   3. עם יציאתו של המוצר אותו רכשת ממחסני החברה בארה"ב נדאג לעדכנך בדואר אלקטרוני כי המוצר בדרכו ותוכל לבצע מעקב אחרי המשלוח באתר, לקבל עדכונים על מצבה, לתאם את נקודת האיסוף וכדומה. חשוב להתעדכן באתר על מנת למנוע אי נעימויות. מסירת החבילה בישראל תתבצע על-ידי שליח מטעם חברת השליחויות שאיתה התקשרה החברה למעט ישובים שבהם לא מתבצעת חלוקה לבית אלא דרך דואר נע או קבלן משנה. לחץ כאן לרשימת ישובים המקבלים דואר באמצעות דואר נע או קבלן משנה בדואר ישראל.
   4. יודגש, כי החברה אינה מתחייבת לאספקת המוצרים על פי מועדי האספקה למשתמשים המתגוררים בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמים ביטחוניים ובכללם ישובים מחוץ לקו הירוק. על מנת לקצר את זמן האספקה, למשתמשים אלו עומדת האפשרות לאסוף את המוצרים ממקום מרכזי אשר יתואם עמם מראש על ידי חברת השליחויות. כמו כן, ביישובים המרוחקים מאזור המרכז (כגון אילת), ייתכן כי המשלוח יגיע באמצעות קבלן משנה וכי זמן האספקה יהיה ארוך יותר מהמפורט בתנאי שימוש אלו.
   5. מסירת המוצר הינה אישית, קרי לידי המשתמש ובהצגת ת.ז של המשתמש במעמד המסירה. היה והמשתמש אינו מקבל המוצר, באחריותו הבלעדית ליתן ייפוי כוח מטעמו למקבל המוצר. תנאי למסירת המוצר היא חתימת המשתמש או מיופה כוחו על גבי תעודת האספקה. החברה רשאית לדרוש כי בעת מסירת המוצר יהיה נוכח במקום בעל כרטיס האשראי שביצע את הרכישה, וכי הוא יציג בפני המוביל את תעודת הזהות שלו או כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה
   6. החברה מתחייבת לספק למשתמש מוצר מקורי ותקין. על המשתמש לעדכן את החברה על קבלת מוצר לא תקין או מקורי תוך 3 ימים מיום קבלת המוצר ולהחזירו על אחריותו למחסני החברה בכתובת שתופיע בסיכום תנאי המשלוח שתישלח למשתמש לאחר ביצוע ההזמנה לכל היותר בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר באריזתו המקורית ובצירוף חשבונית עסקה. במידה ולאחר בדיקה שאושרה על ידי החברה נמצא כי סופק מוצר לא תקין או פגום, החברה מתחייבת להחליפו למוצר תקין על חשבונה. ככל והמשתמש לא יעמוד במועדים הקבועים בסעיף זה, המוצר הפגום יוחלף או יתוקן על-פי מדיניות היצרן ועלויות המשלוח והמיסים בגין ההחלפה או התיקון יחולו על המשתמש באופן בלעדי
   7. שינוי כתובת מקבל החבילה יתבצע ללא תשלום עד מועד יציאת החבילה מארה"ב. באפשרותך לשנות את כתובת מסירת החבילה גם לאחר שחרורה מהמכס בישראל בתוספת תשלום של 25 .
  9. ביטול עסקה
   1. רק משתמש אשר ביצע את ההזמנה באתר יהיה רשאי לבטל הזמנה שבוצעה באתר ושאושרה על-ידי החברה בהתאם להוראות שבתנאי שימוש אלו ובהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 והתקנות מכוחו (במקרה של אי התאמה בין הוראות החברה להוראות החוק יגברו הוראות החוק)..
   2. החזר כספי יינתן באמצעי התשלום בו בוצעה העסקה. החזר כספי לעסקה שבוצעה בכרטיס אשראי יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה ובהתאם ללוחות הזמנים ומדיניות ההחזרות של חברת האשראי. במידה והעסקה בוצעה באמצעות העברה בנקאית, יזוכה חשבון הבנק של המשתמש ממנו בוצע החיוב. המשתמש רשאי לבטל עסקה בהודעה בכתב ובהתאם להוראות החוק, באחת מן הדרכים הבאות: טלפון, באמצעות פניה בלשונית "צור קשר" באתר ובדואר אלקטרוני לשם ביטול העסקה. על המשתמש למסור את שמו המלא, מספר זהות ואת מספר ההזמנה.
   3. המשתמש רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה או מיום אישור ההזמנה על ידי החברה, לפי המאוחר מבניהם ובלבד שהמוצרים לא נפגמו ולא נעשה בהם כל שימוש ובכפוף להחזרתם למחסני החברה לכל המאוחר בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר. על המשתמש להחזיר את המוצר בצירוף חשבונית עסקה, על אחריותו וחשבונו של המשתמש. על המשתמש לשלוח לחברה מייל לכתובת help@buyz.co.il עם האסמכה המאשרת את שליחת המוצר לכתובת החברה בארה"ב תוך 3 ימים מביצוע השילוח.
   4. כנגד החזרת המוצר למחסני חברה, תהיה רשאית החברה, לגבות דמי ביטול בסך של 5% משווי המוצר או 100 , לפי הנמוך ביניהם וכן בניכוי עמלת הסליקה. במידה וביטול העסקה התבצע  טרם יציאת המוצר מארצות הברית המשתמש יחויב ב-5% מגובה העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם, בגין החזרת המוצר לספק בארצות הברית.
   5. זכות הביטול לא תחול על מוצרים המפורטים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות מכוחו, ובין השאר אך לא רק, במקרים הבאים: א. מוצרים שיוצרו במיוחד עבור המשתמש לפי דרישותיו המיוחדות והספציפיות; ב. מוצרי מזון; ג. תרופות ותוספי תזונה; ד. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית
   6. זכותו של משתמש לבטל עסקה, אינה גורעת מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות המשתמש, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. משכך משתמש המבקש לבטל עסקה, מתבקש להחזיר מוצר עם התווית ובאריזתו המקורית ככל הניתן.
   7. החברה רשאית אך לא חייבת לפרסם באתר מעת לעת קופונים המעניקים זכות להנחות, הטבות או מבצעים. השימוש בקופון כפוף לזכויות שהוא מקנה ואשר יפורטו על-ידי החברה לרבות תנאים למימוש, מועד אחרון למימוש וכן פרטים נוספים לפי שיקול דעתה של החברה. במידה ומשתמש מעוניין להשתמש בקופון, ככול והאתר מציע קופון, ניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבד. במקרה של החזרת פריט, אשר נקנה בהנחה לאור שימוש בקופון לפי החוק והתאם להוראות המפורטות לעיל, הסכום שיוחזר למשתמש יהיה זה ששולם בפועל לאחר הנחה. מובהר, כי השימוש בקופון הוא חד פעמי ואישי ואינו ניתן להעברה או מכירה לצד שלישי, ואין לעשות בו כל שימוש אחר פרט למימושו באמצעות האתר.
  10. אבטחת וסודיות המידע
   1. החברה נוקטת באמצעים מקובלים וסבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר. עם זאת, כמובן שלא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט, ועל כן לא תהיה לך כל טענה, דרישה, תביעה נגד החברה ומי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ושיבושים כאמור.
   2. החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים וסבירים על מנת לשמור על סודיות המידע. חרף האמור, תיתכן פגיעה בסודיות המידע, עקב מקרים שאינם בשליטת החברה או הנובעים מכוח עליון או מפעילות זדונית של צד שלישי. החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך או למי מטעמך, אם המידע יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא.
   3. יובהר כי ייתכן והמידע שיישמר במאגר המידע של החברה יועבר לחברות קשורות של החברה הפועלות עימה בשיתוף פעולה.
  11. ייבוא אישי
   1. הרכישה באתר מאפשרת לך לבצע יבוא אישי של פריטים מארה"ב ומאירופה. המדובר בייבוא לצריכה אישית ולא על-ידי חברה או עוסק מורשה.
   2. בעת  התשלוםהינך נדרש למלא מספר תעודת זהות. בקשה זו הינה במטרה לאפשר הכנסת החבילה במכס בתצורת יבוא אישי.
   3. יבוא אישי מותר לכל אדם במדינת ישראל למעט רשימה של פריטים שלא ניתן לייבא לפי  דין (הרשימה מפורטת בשאלות ותשובות וכפוף לצו יבוא אישי, התשע"ט-2019 (להלן: "הצו").
   4. יבוא אישי מוגבל לכמות צריכה אישית. מספר המוצרים שמוגדר לצריכה אישית משתנה מקטגוריה לקטגוריה אך עומד בממוצע על כ- 3 פריטים. באחריותך כמשתמש באתר לרכוש מוצרים אשר עומדים בתקן בישראל ולפי הדינים המחייבים. מובהר שכל עלות  מכל סוג שהיא שתידרשנה על-ידי הרשויות או גוף אחר או מכון התקנים, תחייב את המשתמש בלבד
   5. חלקי חילוף לרכבמוצרים אשר נדרש עבורם אישור משרד התחבורה הרי שבאחריות היבואן להמציא אישורים מתאימים לשחרור המוצר טרם הגעתו לארץ ופריטים אלה דורשים שחרור פרטני מהמכס. עלות השחרור הינה 190 והיא תתווסף לעלות המוצר כפי שמופיעה באתר או בעגלת הקניות הווירטואלית. תעריף זה עשוי להתעדכן מעת לעת.
   6. תוספי מזון ותרופות  -  ביבוא המתבצע ע"י המשתמש באמצעות האתר של תוספי תזונה ארוזים מראש, הכמות המותרת בהתאם לצו הינה עד 15 פריטים בכל משלוח בכמות שאינה עולה על 5 פריטים של תוסף תזונה מסוים והיבוא מוגבל לשישה משלוחים בכל שנה קאלנדרית. מובהר כי יבוא פריטים החורגים מהצו, דורש אישור יבוא ממשרד הבריאות.
   7. הסדרים  מול רשויות (לרבות, אך לא רק, מס הכנסה, מע"מ מכס)- בית המכס רשאי לעכב את משלוח המוצרים עד להסדר החוב ו/או מחלוקת מול הרשות הרלוונטית. כל עלות שתגרם עקב אחסון ו/או אי הכנסת המוצר אותו הזמין המשתמש בעקבות חובות המשתמש לרשות תוטל על המשתמש בלבד, ולא תקום למשתמש כל טענה ו/דרישה בעניין כלפי האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמה.
  12. יבוא מסחרי
   1. עוסק מורשה או חברה המעוניינים לייבא מוצרים הנמכרים באתר, מתבקשים ליצור קשר עם צוות המכירות באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת help@buyz.co.il על מנת לוודא אפשרות יבוא מסחרי וקבלת הצעת מחיר בהתאם.
  13. רכישה מאתר amazon.com
   1. החברה מאפשרת לך לרכוש מאתר amazon.com, בין היתר, מוצרים אשר לא נשלחים לישראל. בלחיצה על מקש רכישה מאמזון נקשר אותך לאתר amazon.com ונציג בפניך את כל המוצרים שבאפשרותך לקנות באמצעות תוסף 'עגלת הקניות'. המחיר יוצג לך בשקלים והינו סופי וכולל מיסים ומשלוח המוצר עד לביתך על ידי שליח. מובהר, כי לחיצה על מקש רכישה מאתר amazon, תכפיף את המשתמש לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של amazon.com.
  14. תנאים נוספים
   1. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים, במידע, בתרשימים, בתמונות, בעיצובים או בשירותים הכלולים או מוצעים באתר בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). אין להשתמש בנתונים או תכנים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת החברה בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן), אלא בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג robots  crawlers וכיוצא באלה או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית כלשהי. אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.
   2. השם Buyz הינו סימן מסחר של החברה (בין אם נרשם ובין אם לאו). סימני המסחר של החברה ושמות המתחם שבבעלות החברה הם קניינה הבלעדי של החברה. אין לעשות באלו כל שימוש בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב
   3. ככל שיש באתר סימני מסחר, אייקונים, תוכן מילולי או גרפי, תמונות ונתונים של חברות המציעות מוצרים ושירותים באמצעות האתר, מובהר כי התכנים הנ"ל הינם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.
  15. שונות
   1. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
   2. החשבונית המופקת עם הקנייה באתרינו הינה קבלה במטבע דולר ארה"ב מחברת CHECKBOX LLC  אשר מקום מושבה בארה"ב. הקבלה מופקת על שם המזמין בלבד ולא ניתן להסבה לשם אחר או לשם חברה. במידה ויש צורך בחשבונית לצרכי מע"מ והמוצר הנרכש הוא בסכום העולה על 1,000$ ארה"ב, עליך לפנות לחברה באמצעות דוא"ל לכתובת help@buyz.co.il ולבקש להנפיק רשומון ייבוא ללא צורך בתשלום כספי נוסף. יובהר בזאת כי המשתמש ישא בתשלומי מע"מ, ככל ואלה ידרשו
   3. מובהר כי מכשירים חשמליים המגיעים מארה"ב הינם בדרך כלל בעלי מתח של 110 וולט שמתאים לארה"ב, וכי השימוש בישראל יתבצע על ידי הוספת שנאי ממיר מתח. באחריות המשתמש לבדוק את נחיצות השנאי ולקחת זאת מראש בחשבון. בנוסף ולמניעת ספקות לא תינתן על ידי החברה אחריות למוצרים שאינם חדשים (משומשים, מחודשים וכדומה).
   4. החברה שומרת על זכותה לחזור למשתמש בתוך 3 ימי עסקים מיום ההזמנה ולעדכנו במידה של שינוי במחיר ההזמנה עקב מידע חסר, לא נכון או שגוי עליו התבסס חישוב המחיר באתר. לאחר קבלת הודעת עדכון כאמור, המשתמש יוכל להחליט אם ברצונו להמשיך בהזמנה לאור השינוי במחיר או לבטלה ולקבל את מלוא הסכום שחויב בעבורה.
   5. תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה, תביעה או דרישה כנגד החברה תוגבל לתקופה של 6 חודשים והכול בהתאם לאמור בחוק ההתיישנות, התשי"ח-1968.
  16. פתרון סכסוכים
   1. הדין החל על תנאי שימוש אלה הינו הדין של מדינת ישראל. כל סכסוך העולה או קשור לתנאי השימוש הללו ו/או למוצרים ו/או לשירותים המסופקים בזאת, יוכרע על ידי בית המשפט שבמחוז חיפה, ישראל.  
   2. אין באמור בסעיף זה בכדי למנוע מהצדדים לנקוט למיצוי זכויותיהם לרבות הגשת בקשות למתן סעדים זמניים אחרים או לנקוט בפעולות אחרות בכל בית משפט טרם התחיל הליך או תוך כדי הליך כאמור.
   3. המשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו ולתנאיו וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.
   4. לפרטים ובירורים באשר למוצרים או להפעלת האתר ולפעילותו ניתן לפנות אלינו באחת מן האמצעים הבאים:

  help@buyz.co.il

  1-700-700-712