דלג לתוכן

האתר סגור לרכישות עד להודעה חדשה

  מדיניות פרטיות

  מדיניות פרטיות זו מסדירה את האופן שבו אנו, חברת Checkbox LLC ("החברה", "אנחנו", "שלנו" או "אנו") המפעילה את המותגים Ushops ו-Buyz (להלן ובהתאמה: "Buyz" "Ushops") עושה שימוש במידע אישי (כהגדרתו להלן) אותו אנו אוספים, מקבלים ומאחסנים לגבי משתמשי האתר ו/או והשירותים. אתר Buyz  מתייחס בכבוד לפרטיותך ומחויב לשמור ולהגן על המידע שהוא מחזיק אודותייך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוג המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כנשוא המידע, יכול להסירו או לשנותו

   

  הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת השימוש באתר וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמש שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה במסגרת השימוש באתר (ביחד: "פרטי המשתמש"), יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של האתר.

  האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והינו מיועד לנשים וגברים כאחד.

  1. כללי
   1. בעת השימוש באתר ו/או במסגרת ההתקשרות שלך מול החברה, אתה מסכים לכך שנאסוף, נשמור, נשתמש ונעביר את המידע שלך באופן המתואר במדיניות פרטיות זו
   2. אינך מחויב למסור את המידע כאמור, מסירת המידע נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, ללא מסירת המידע, לא נוכל להציע לך את שירותינו.
  2. סוג המידע הנאסף אודותיך
   1. בעת השימוש באתר ו/או בשירותי החברה ו/או במסגרת ההתקשרות שלך מול החברה אנחנו נהיה רשאים לאסוף ולהשתמש (כמפורט במדיניות פרטיות זו להלן) בסוגי המידע הבאים:
   2. מידע אישיבמסגרת השימוש באתר, תתבקש להירשם ו/או למסור לנו פרטים מזהים אודותיך (או אשר באמצעותם ניתן באופן סביר לזהותך), לרבות, אך לא רק, שם, תעודת זהות, מספר התאגדות, כתובת, מספרי טלפון, כתובות אי-מייל, נתוני משלוח, תשלומים וכו' (להלן: "המידע האישי"). 
   3. מידע שאינו מזהה אישית - חלק מהמידע הנאסף אודותיך אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם המידע האישי אודותיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד (להלן: "המידע שאינו מזהה אישית").
  3. מאגר המידע
   1. הנתונים הנאספים אודותיך יישמרו במאגר המידע של Checkbox LLC, שותפות המתנהלת תחת דיני מדינת דלאוור, ארה"ב, המתנהל על פי דין ("המאגר") ובאחריותה ו/או על ידי חברות קשורות אחרות בתוך הקבוצה. השימוש באתר ו/או בשירותים, מעידים על הסכמתך למדיניות פרטיות זו וכי פרטיך יישמרו וינוהלו במאגר כאמור. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין חללמטרות המפורטות להלן.
  4. מטרות השימוש במידע
   1. החברה עושה שימוש במידע כמתואר במדיניות פרטיות זו. אנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע האישי שמסרת לנו ו/או במידע שנאסף אצלנו בדרכים הבאות:
    1. לצורך אספקת השירותים;
    2. ליצירת קשר כאשר אנו סבורים שקיים צורך בכך לצורך אספקת השירותים באתר;
    3. למשלוח דיוור שיווקי, מטעם האתר או מטעם חברות קשורות מקבוצת Ushops רק כאשר נתת את הסכמתך לכך, בהתאם להוראות הדין החל;
    4. לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות;
    5. להפעיל, לבצע הערכה ולשפר את השירותים הניתנים דרך האתר (כולל פיתוח מוצרים ושירותים חדשים; ניתוח ושיפור יעילות השירות);
    6. על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשאנו סבורים בתום לב כי עלינו לעשות כן.
   2. אנו רשאים לעשות שימוש במידע האישי שאינו מזהה אישית, בדרכים הבאות :
    1. על מנת לנתח סטטיסטית מגמות ודפוסי תנועה כדי לנהל את האתר ו/או את השירותים;
    2. אספקת תוכן (כולל פרסום) המותאם לנושאי העניין של לקוחותינו ולצורה שבה המשתמשים שלנו גולשים באתר (באמצעות עוגיות, כמפורט להלן) ;
    3. לצרכי אבטחת מידע ועל מנת לאבטח את שירותינו;
    4. בכדי לפתח ולשפר את השירותים והמוצרים שלנו.
  5. מסירת מידע לצד שלישי 
   1. כחלק ממהלך העסקים הרגיל ובמטרה לספק את השירותים, אנו עשויים לשתף במידע ולהסתייע בחברות עסקיות ובצדדים שלישיים על מנת לאלו יוכלו לבצע פעולות עבורנו, בכפוף לאמור במדיניות פרטיות זו. דוגמאות לחברות עסקיות אלו הן בין היתר, אך לא רק: חברות משלוח והובלה, ספקי שירות למיניהם, רשויות המכס, חברות המעניקות שירותי ניהול מידע ואבטחתו, יועצים חיצוניים (רואי חשבון, עורכי דין וכו').
   2. בכל הנוגע להתקשרויות שלנו עם צדדים שלישיים והעברת מידע אישי לאותם צדדים, אנו: (א) ננקוט בזהירות הנדרשת בבחירת חברות עסקיות, נותני השירותים והיועצים מטעמנו; ו- (ב) נתקשר עמם בהסכמים המבטיחים כי אותם גופים, נותני שירותים, קבלנים ויועצים נוקטים באמצעים הטכניים והארגוניים הסבירים הנדרשים לצורך אבטחת המידע ומעבדים אותו בהתאם להנחיותינו.
   3. בקשר עם האמור לעיל, אנו עשויים להעביר מידע אישי לגופים או נותני שירותים שלא בהכרח מצויים במדינות המעניקות רמת אבטחה נאותה למידע אישי כפי שנהוג בישראל. אותם צדדים יעשו שימוש במידע האישי אך ורק למטרות המצוינות במדיניות פרטיות זו. צדדים שלישיים אלו יישמו אמצעי אבטחה נאותים על מנת לאבטח את המידע האישי.
   4. בנוסף לאמור לעיל, אנו עשויים להעביר מידע אישי או מידע שאינו מזוהה אישית גם במקרים המפורטים להלן:
    1. לחברות קשורות מקבוצת Ushops, לצורך שיתופי פעולה ומתן השירותים;
    2. לחברות קשורות מקבוצת Ushops, לצורך משלוח דיוור שיווקי, אך ורק אם נתת את הסכמתך לכך, בהתאם להוראות הדין החל;
    3. אם נדרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין חל;
    4. אם נקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין האתר;
    5. אם נארגן את פעילות האתר במסגרת גוף אחר - וכן במקרה שנתמזג עם גוף אחראנו נהיה זכאים להעביר לגוף האחר את פרטיך, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
    6. אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצלנו כי ביצעת או אתה עשוי לבצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בנו ו/או במי מטעמנו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים באתר;
    7. אם תועלה טענה או יתעורר אצלנו חשד סביר כי אתה עשית או עשוי לעשות שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה;
    8. אם תועלה טענה או יתעורר אצלנו חשד סביר כי הפרת איזה מתנאי מדיניות פרטיות זו ו/או תנאי השימוש הכלליים של האתר ו/או כל הסכם אחר שלנו אתנו ו/או עם מי מטעמנו;
    9. החברה עשויה להעביר מידע סטטיסטי ואנונימי, בתמורה או שלא בתמורה, לצדדים שלישיים המצויים איתם בקשרים עסקיים או אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה;
    10. 5.4.10.אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת האתר, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים המעורבים בתפעול האתר.
   5. לא תהיה לך כל טענה או דרישה כלפינו ו/או מי מטעמנו בקשר למסירת פרטיך כאמור.
  6. אחסון מידע אצל צד שלישי
   1. החברה משתמשת בשירותיהם של צדדים שלישיים לצורך אחסון המידע אודותיך, אשר מתחייבים לפעול כדי לשמור את המידע בהתאם להוראות הדין בתחום הגנת הפרטיות ו/או אבטחת המידע
  7. COOKIES
   1. האתר ו/או חלק מספקי השירות ו/או שותפינו, משתמשים ב"עוגיות" (Cookies) וזאת בין היתר, לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, אספקת תוכן מותאם אישית וצרכי אבטחת מידע ."עוגיות" הינם מרכיבי מידע השמורים על הכונן הקשיח של המשתמש הכוללים מידע אודות המשתמש. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת עוגיות. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית העוגיות
   2. הנך רשאי כמובן לסרב לעשות שימוש בעוגיותאולם ככל ותעשה כן, תהיה רשאי אמנם להשתמש באתר, אולם ייתכן כי חלקים או מאפיינים של האתר יהיו מוגבלים עבורך
  8. אתרים מקושרים
   1. ייתכן כי במסגרת השימוש באתר, האתר עשוי לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים") בהם תוכל, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו תתבקש להירשם, למסור פרטים שונים וכו'. 
   2. מוסכם כי אין לחברה כל ידיעה ו/או שליטה ו/או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של האתר אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שתבצע בקשר אליהם הינן באחריותך ובאחריות בעלי האתרים המקושרים בלבד ולא תהיה לך ואתה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגדנו ו/או מי מטעמנו הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים מקושרים אלו.
  9. מידע שיווקי
   1. אנו וחברות קשורות מקבוצת Ushops נהיה רשאים (אך לא חייבים), לשלוח אליך פרסומים, מבצעים, הנחות, עדכונים, חידושים וכדומה (ביחד להלן: "דיוור שיווקי") מעת לעת, בין היתר באמצעות הודעות דואר אלקטרוני, פקסימיליה, הודעה מוקלטת (VR) או מסרון (SMS), בכפוף לקבלת הסכמתך בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (להלן: "חוק התקשורת"). 
   2. על אף האמור, בהתאם להוראת סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת ובכפוף לעמידה בו, אנו או חברות קשורות מקבוצת Ushops נהיה רשאים לשלוח אליך דיוור שיווקי בעניין מוצר ו/או שירות שרכשת מהאתר ו/או בעניין מוצרים ו/או שירותים מסוג דומה להם, אף ללא הסכמתך כאמור לעיל.
   3. הנך רשאי וזכאי לבחור בכל עת להפסיק לקבל דיוור שיווקי כאמור לעיל וזאת ע"י פנייה בכתב אלינו (לפרטים המפורטים תחת הכותרת "זכות לעיין במידע" להלן), או דרך פנייה אלינו באופן בו שוגר הדיוור השיווקי, לפי בחירתך וכן למי מחברות הקשורות מקבוצת Ushops המדוורות אליך, בהתאם לפרטי ההתקשרות שיימסרו לך על ידיהן.
  10. אבטחת מידע
   1. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. אנו נוקטים במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע הנאגר במסגרת השימוש באתר, אולם עליך לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. אנחנו לא מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו
   2. בגלישה באתר, ובמסירת פרטיך, הנך משחרר אותנו ו/או מי מטעמנו מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגדנו ו/או מי מטעמנו בקשר לכך.
  11. זכויותיך
   1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או לבקש את מחיקתו.
   2. .פנייה כזאת יש להפנות לשירות הלקוחות של החברה, באמצעות טופס יצירת קשר או באמצעות מספר הטלפון: 1-700-700-712.  
  12. שינוי מדיניות הפרטיות
   1. .אנו שומרים לעצמנו את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות מדיניות פרטיות זו, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתנו, בהודעה שתתפרסם באתר. נוסחה המחייב של מדיניות הפרטיות הנה זו שתופיע מעת לעת באתר. באחריותך להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, במדיניות הפרטיות. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישורך בדבר קבלת השינויים
   2. מומלץ לעיין בהוראות מדיניות הפרטיות בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) במדיניות הפרטיות.
  13. שונות
   1. .היה והוראה מהוראות מדיניות פרטיות זו, תיקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות מדיניות הפרטיות ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.
   2. כל השתהות שלנו בקיום זכות המגיעה לנו או אי עמידה שלנו על זכות המגיעה לנו לפי מדיניות פרטיות זו או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור שלנו על זכות כאמור.